کد خبر: ۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی:

سینا قنبرپور: مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل تسنن زاهدان میگویدوقتی بین ما و افغانها قرابت و خویشاوندی هست و هردو طرف مسلمان هست و الحمدالله عداوت هم نیست باید منطقه سیستان آب خودش را داشته باشد و این تالاب احیا شودحتی به لحاظ شرعی مردم سیستان از آب حق دارند و از از نظر قوانین بینالملل هم حق دارندمردم سیستان در این آب شریک هستنداو در آستانه سفر رییسجمهور افغانستان به ایران خطاب به حجهالاسلام روحانی و اشرفغنی احمدزی تأکید کرداز هر دو رییسجمهور میخواهم که با تدبیر مشکل آب سیستان را حل کنند زیرا حیات برای همه به خطر میافتدتدبیری بیندیشند که آب همیشه جریان داشته باشد و قطع نشوداین مایه حیات و مایه زندگی است و اگر آب نباشد نه مردم و نه دیگر مخلوقات پروردگار و حیوانات نمیتوانند به زندگی ادامه دهندحتی حیوانات که منافع آنها در جهت منافع مردم است.

***

*رییسجمهور افغانستان قرار است به ایران بیاید و این نخستین سفر اشرفغنی به ایران پس رییسجمهورشدن اوستاز طرفی سیستان به شدت از بابت حقآبه تالابهای بینالمللی هامون در مضیقه استحفظ محیط زیست مرز نمیشناسد و اگر تالابهای بینالمللی هامون خشک شوند یا بیش از این آسیب ببینند افغانستان هم از این مقوله درامان نخواهد بود چرا که فقط گرد و خاک میتواند زندگی مردم آنجا را مخدوش و مختل کندشما فکر میکنید تا چه اندازه این سفر برای حفظ محیط زیست مؤثر خواهد بود؟

حفظ محیط زیست یکی از مسائل مهم دنیاستهمه کشورهای دنیا برای حفظ محیط زیست ارزش قائل هستند زیرا اگر محیط زیست مخدوش شود یا مورد تخریب قرارگیرد و حفظ نشود زندگی مختل میشوددر مورد تالابهای بینالمللی هامون ما میدانیم وقتی دریاچه هامون آب داشت و پر از آب بود منشاء تحول همه چیز بودمردم سیستان زندگی راحتی داشتندآب که بود وقتی هوا از روی همین آب میخزید مردم نسیم خنک و سردی را احساس میکردند و انواع شکار و حیوانات هم در این دریاچه و حاشیه آن زندگی میکردندماهی در تالاب فراوان بوددر حاشیه این تالاب مردم دامدار و دامپرور و کشاورز زندگی میکردند و منابع بیشماری برای زندگی انسانها وجود داشت که بهترین محل برای زندگی انسان بوداز وقتی تالاب و این دریاچه خشک شده تبدیل به عذابی برای مردم سیستان شده استحیوانات و شکار هم از بین رفتهاست، زندگی برای انسانها مشکل شدهاستحالا که دریاچه خشک شده است همین هوا و همین بادها که میوزند گرد و خاک را از زمین دریاچه برمیداند و بر سر مردم میریزد که زندگی را برای مردم صعب و دشوار کرده استشرایط چنان مشکل شده که مردم میخواهند از سیستان فراربکنندبرای همین حفظ محیط زیست و احیای تالابهای بینالمللی هامون امر مهم و حیاتی است و باید این محل زندگی احیا شود.


*به عنوان یک رهبر دینی و فردی که مردم از شما حرفشنوی دارند تاکنون برای احیای تالابهای بینالمللی هامون چه اقدامی کردهاید؟ به طور مشخص برای ورود مستمر آب هیرمند چه کاری کردهاید؟

یکی از دغدغههای مردم و خود من و همه ما همین مسأله تالاب است تا مجدداً احیا شودما خواستار آنیم که همان آبی که از افغانستان سالیان متمادی جریان داشته و وارد ایران میشده به همان صورت جریان پیدا کندبالشخصه در حد توان خودم به عنوان یک مرز نشین با اهالی ولایت هلمند که استان هممرز ما در افغانستان است و در سطح فعالیتهای مردمی اقدامهایی کردهامبا آنهایی که آب در دستشان است صحبت کردهایمتا اندازهای متقاعد شدهاند که باید آب جاری باشدباید زندگی دوستانهای داشته باشیموقتی بین ما و افغانها قرابت و خویشاوندی هست و هردو طرف مسلمان هست و الحمدالله عداوت هم نیست باید منطقه سیستان آب خودش را داشته باشد و این تالاب احیا شودحتی به لحاظ شرعی مردم سیستان از آب حق دارند و از از نظر قوانین بینالملل هم حق دارندمردم سیستان در این آب شریک هستنداگر میخواهند کاری بر زمین انجام دهند این حق مردم سیستان استبنابراین حتی اگر زمین جدیدی بخواهد زیرکشت برود از مازاد آب افغانها میتوانند استفاده کنند ولی اینجا هم حق دارد و شریعت هم اعتبار میکند، درحقوق بینالملل هم حقی هستبنابراین با عزیزان در آن سوی مرز صحبت کردهایم، نه یکبار که به صورت مکرر صحبت کردهایمآنها هم قول دادهاند و گفتهاند سعی میکنیم آب باز باشد و انشاالله احیا شودگفتهاند شما هم دعا کنید که باران بیاید زیرا در سالهای اخیر خشکسالی بسیار بوده، ما هم گفتیم که دعا وظیفه همه ماستامسال هم الحمدالله آب دارد به تالاب میریزد.


*شما هم در صحبتهایتان اشاره کردید که هر دو طرف ایرانی و افغان هر دو مسلمان هستندسالهای سال ایران و افغانستان به یک زبان سحن گفتهاند و یک قوم و یک مردم بودهاندحتی فردوسی هم در اشعارش بسیار آورده که از زابل تا کابل چنین و چنان بوده استاگر سیستان آباد شود افغانستان هم آباد میشود و نفع سیستان و نفع افغانستان یکی استبرای اینکه این مهم انجام شود چه باید کرد؟


منافع ایران و افغانستان صد در صد با هم گره خوردهاستاگر ایران آباد شود افغانستان هم آباد میشوداگر ایران متضرر باشد افغانستان هم متضرر خواهدبودمخصوصاً آنها که مرز ایران هستندچه افغان چه ایرانی و حتی چه پاکستانیمخصوصاً آنها که در مرز محصولی به دست میآورند و محصولی با هم تبادل میکنند.حتی اگر یکی آباد باشد لااقل دیگری هم از این آبادی استفاده میکندآبادی ایران هم برای افغانستان مؤثر است و هم برای پاکستانآبادی سیستان هم برای آبادی ایران و افغانستان حیاتی است.


*اینک در آستانه دیدار دو رییسجمهور ایران و افغانستان از آقایان حجهالاسلام روحانی و اشرقغنی احمدزی چه انتظاری دارید؟ چه خواستهای برای احیای تالابهای بینالمللی هامون و آبادی دو کشور میتوانید مطرح کنید؟

من به عنوان یک پیشنماز در میان مردم سیستان و بلوچستان هم از جانب خود و هم از جانب مردم شریف سیستان و بلوچستان درخواست دارم معضل و رنج مردم دردکشیده این استان مورد توجه در مذاکره دو رییسجمهور قرار بگیرداز هر دو رییسجمهور میخواهم که با تدبیر مشکل آب سیستان را حل کنند زیرا حیات برای همه به خطر میافتدتدبیری بیندیشند که آب همیشه جریان داشته باشد و قطع نشوداین مایه حیات و مایه زندگی است و اگر آب نباشد نه مردم و نه دیگر مخلوقات پروردگار و حیوانات نمیتوانند به زندگی ادامه دهندحتی حیوانات که منافع آنها در جهت منافع مردم است.

بنابراین امیدوارم این سفر، سفری تاثیرگذار برای منافع دو کشور باشدامیدوارم این سفر برای مردم مرزنشین، هم در سیستان و بلوچستان و هم در هلمند و نیمروز که هم حق همجواری بر یکدیگر دارند و هم حق اسلامی و هم حقوق بینالملل ایجاب میکند و منافع مشترک بین دو کشور وجود دارد مؤثر باشدامیدوارم دو رییسجمهور بتوانند تصمیمی قاطع برای حل مسأله آب بگیرند، حل پایدار و برای همیشه معضل آب را برای مردم حل و فصل کنند.


*نکتهای هم هستدر این سالها اقامت افغانها در سیستان و بلوچستان ممنوع بوده استبه نظر میرسد ما هم باید رفتارمان را با مردم افغانستان تغییر دهیمبالاخره اگر قرار است سیستان آب شود و تالابهای بینالمللی هامون احیا شود باید به افغانها هم در توسعه منابع انسانی و عمرانی کمک کنیمقطعاً یک افغانستان توسعهیافته میتواند در حفظ محیط زیست به ما کمک کندحتی در تجارت هم یک افغانستان توسعهیافته بهتر از یک افغانستان توسعهنیافته است.

بسیار سئوال جالبی مطرح کردیدبنده به عنوان یک مرزنشین و فردی از افراد ایرانی ساکن در سیستان و بلوچستان از حرفها و صحبتها میدانم که این موضوع ممنوعیت اقامت و تردد برادران عزیز افغان موجب ناراحتی آنها و تأثیر منفی در آنها شده استگویی عزیزان همسایه ما را همین ناراحت کرده استحال که از هر دو رییسجمهور میخواهم مسأله آب را قاطعانه تدبیر کنند از آنها میخواهم تدبیرکنند و تسهیلاتی برای مردم مرزنشین چه برای تردد و چه برای اقامت درنظر بگیرند چرا که مردم دو سوی مرز خویشاوندی دارند و با هم وصلت کردهاندافغانی از ایرانی زن گرفته است و ایرانی از افغانیاولاد شریک هستندبنابراین دو رییسجمهور به نحوی تصمیم بگیرند که رضایت برادران افغان هم به دست بیاید.


نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار